เสนอเพิ่มอีก เร าช นะ รอบ 3

ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป้นอย่างมาก สำหรับโครงการเราชนะ ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเป็นโครงการที่มีหลายคนให้ความสนใจ อยากให้ต่ออายุอีก ซึ่งหลังจากมีการแจกเราชนะรอ บ 2 มีหลายคนบอกว่าไม่พอ อยากให้เพิ่มอีก มีใครเห็นด้วยบ้าง

ล่าสุด คุณสมบัติสำหรับประชาช น กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อ เป็นพิเศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564 ประชาช นกลุ่มดังกล่ าว

สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้เเล้วนั่นเองโดย

ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้งแรก

จำนวน 4,000 บ าทในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์ดังกล่ าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาช น

แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

และจะมีการโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ

ในวันที่ 12 มี.ค. 2564เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอส ละสิ ทธิ์ดังกล่ าว

ซึ่งประชาช นต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าช นะรอบ 3 อย ากให้โอนจ่ายทีเดียวเลย 7,000

ไม่ต้องรอจ่ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าช นะรอบ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *