ขั้ นต อนรั บเ งินสู งสุ ด 7,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้โครงการอื่นๆของรัฐเลยนะ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง ต้องการนำรายจ่ายที่ใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีนั่นเอง เรามีขั้นจอนการใช้ว่าทำยังไงได้เงินสูงสุด 7,000

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลั ง ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลังเปิ ดเผ ยว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเปิ ด

ให้ประชาชนผู้สนใจลงท ะเบี ยนวันแรกในวันจันทร์ที่

21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

– สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือได้รับสิทธิโครงกา

รเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเศ ษ

– ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

วิธีลงท ะเบี ยนโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยรับสิทธิโ ครงการของ รั ฐ อาทิ ชิมช้อปใช้

เร าเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เร าชนะ ม.33 เ ร ารักกัน

เร าชนะ สามารถลงท ะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

หรือผ่ าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถ

ลงท ะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

เมื่อประชาชนลงท ะเบี ยนเรี ยบร้ อยแล้ว จะได้รับ SMS

แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน โดยก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกผู้

ได้รับสิทธิต ามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ G-Wallet

บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

โดยผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถ

ยืนยันตัวตนได้ที่ส าขาธนา ค ารกรุงไทย จำกัด มหาชน

(ธนาค ารกรุงไทยฯ) หรือตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาค ารกรุงไทยฯ

หรือผู้ที่มีแ อปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถ

ยืนยันตัวตนผ่ าน KrungthaiNext ได้

ทั้งนี้ เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อ

ชำระค่ าสินค้ าหรือบริการ ได้แก่ ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม

สิน ค้ าทั่วไป ค่ าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึง

สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอ ลกอฮ อล์ ย าสูบ บัตรกำนัล

(Gift voucher) บัตรเงิ นสด (Gift card) และสินค้ า

หรือบริการที่เป็นการชำร ะค่ าสินค้ าหรือบริการล่วงหน้า เพื่อรับ

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) กับร้ านค้ าที่ติดตั้ง

แอปพลิเคชัน ถุงเงิ น ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

– 30 กันย ายน 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

โดยวงเงิ นใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ E-Voucher ไม่เกิน

60,000 บ าทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน

5,000 บ าทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ์ E-Voucher สะสมสูงสุด

ไม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บ าทแรก ได้รับ E-Voucher

ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน และยอด

ใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บ าท ได้รับ E-Voucher

ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

อย่ างไรก็ต าม สิทธิ E-Voucher จะคืนเป็นวงเงิ นเข้าใน G-Wallet

ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป สามารถใช้จ่ายด้วย E-Voucher

ที่ ร้ านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

โดยไม่สามารถแลกเป็นเงิ นสดได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. มีจำนวนผู้

ประกอบการ านค้ าที่ลงท ะเบี ยนเข้าร่วมโครงก ารกว่า 29,734 ร าย

โดยสำหรับผู้ประกอบการร้ านค้ าที่สนใจเข้าร่วมโครงการและ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด

ได้แก่ ร้ านค้ าทั่วไป ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม ร้ านธงฟ้า ร้ าน OTOP

ผู้ประกอบการบริก ารน วด สปา ทำผม ทำเล็บ ที่จดท ะเบี ยนภ าษีมูลค่ า

เพิ่มสามารถลงท ะเบี ยนเข้าร่วมโครงก ารได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 06.00 น. – 22.00 น. เป็นต้นไป ผ่ านเว็บไซต์

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือสาขาธนาค ารกรุงไทยฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *