ลดจ่ายประกันสังคมนาน 6 เดือน

เรียกได้ว่า หลายๆคนที่ส่งประกันสังคม คงจะรอคอยกันอย่างมาก

สำหรับตอนนี้ รัฐจะช่วยเหลืออะไรบ้าง

 

 

วันที่ 15 มิ.ย.64 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล C O V I D -1 9 รายงานว่า

ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โ ค วิ ด-19

 

 

 

โดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่ 3 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 3 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 42 บาท/เดือน (จากเดิม 70 บาท/เดือน)

 

 

ทางเลือกที่ 2 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 4 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 60 บาท/เดือน (จากเดิม 100 บาท/เดือน)

ทางเลือกที่ 3 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 5 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 180 บาท/เดือน (จากเดิม 300 บาท/เดือน)

 

 

ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้อัตราเงินสมทบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด

อัตราเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ดเ ชื้ อ พ.ศ. …. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *