ออมสิน งดให้ชำระเงิ นต้นและด อกเบี้ ย นาน 6 เดื อน

ช่วงนี้มีประชาชนหลายคนกำลังเดือดร้อน ไม่มีกำลังจะจ่ าย ซึ่งล่าสุด ออมสิ นใจดี งดให้ชำระเงิ นต้นและด อกเบี้ ย นาน 6 เดื อน ใครที่เป็นลูกค้าของออมสิน เตรียมเฮได้เลย เพราะออมสินเข้าใจสถานการณ์ว่าลำบากแค่ไหน

จ ากรณีที่ ธน าค ารออมสิ น ได้ออกม าตรก ารเยี ยวย าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจ ากก ารแพ ร่ระบ าดเชื้ อcv

โดยก่อนหน้ านี้ได้ออกม าตรก ารเยี ยวย า สิ นเชื่ อสู้ภั ยcv กู้ล่ าสุดจำนวน 10,000 บ าท

โดยไม่ต้องมีค นค้ำประกัน และ สิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ ยวและธุรกิจเกี่ ยวเนื่ อง

ล่ าสุด ธน าค ารออมสิ น ได้ออกม าตรก ารเยี ยวย า ยกเว้นชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยมาตรก ารยกเว้นการชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ ย ทำให้เงิ นงวดเป็นศูนย์

เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาค ม – เดือนธันวาค ม 2564คุณสมบัติผู้เข้าร่วมม าตรก าร

ลู กค้ าสิ นเชื่ อธุรกิจ SMEs

วงเงิ นสิ นเชื่ อรวมไม่เกิน 250 ล้ านบ าท

มีหนี้ค้ างชำระไม่เกิน 90 วัน

สา มารถแ จ้งความประสงค์เข้าร่วมม าตรก ารได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สาขาธน าค ารออมสิ น หรือศูนย์สิ นเชื่ อธุรกิจลู กค้ า SMEs

อย่ างไรก็ต ามที่ผ่ านมาธน าค ารออมสิ น ได้จัดทำมา ตรกา รเส ริมสภาพคล่องโดยก ารให้สิ นเชื่ อเงื่ อนไขผ่ อนปรน

แ ก่ผู้ประกอบก าร SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวอีกหล ายมาตรก าร โดยปัจจุบันมี 2 มาตรก ารที่ยังคง

เปิ ดรับลงทะเบี ยน ได้แก่ม าตรก ารสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรั พย์ค้ำประกัน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบก ารที่สนใจสาม ารถยื่นขอกู้ได้ โดยลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ธน าค ารออมสิ น www.gsb.or.th

หรือติดต่อที่ธน าค ารออมสิ นทุกสาขาทั่วประเทศที่มา: www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *