สินเชื่อสุขใจ ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อน 500

สำหรับใครที่หวังอยากมีแหล่ งเงิ นที่จะกู้ มาใช้ ช่ วงนี้ เพราะเนื่องจากตอนนี้ยังมีการแพ ร่ระ บาด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เราได้นำรายละเอียด สินเชื่อสุขใจ ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อน 500 มาฝากกัน ใครที่สนใจ สามาะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย

โดยสินเชื่ อนี้ของธนาคารออมสิน มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000

โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นกู้คือ

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะ