ออมสิน ให้ยืมทุกอาชีพ 200,000

สินเชื่อจากธนาคารออมสิน มักจะเป็นสินเชื่อที่ได้รับความสนใ จอย่างมากกับประชาชน เนื่องจากเป็นธนาคารของทางภาครัฐ ทำให้หลายคนรู้สึกว่า เป็รธนาคารที่ควรค่าแก่การยื่นกู้มากๆ วันนี้เราได้นำรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้มาฝากกัน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

โดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถเป็นเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ และต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้สะดวก

มีสถานที่ประกอบอาชีพ / ที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอสินเชื่อ

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนอเนกประสงค์

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็uผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

ป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

 

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อตัวนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะ