วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย ให้กู้ 50,000 ไม่ต้องโอนก่อน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่น่าสนใจมากๆ สำหรับสินเชื่อกรุงไทย ซึ่งตอนนี้กรุงไทย เปิดลงทะเบียนใหม่ ให้กู้ 50,000 ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย ใครที่สนใจ วันนี้เรานำรายละเอียดมาฝากกันแล้ว

กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

 

โดยรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้คือ  ให้ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท  ใครที่ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไปกู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้คือ  คือ จะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท  ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปี

ก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

สำหรับเอกสารที่ใช้คือ สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช น   สำเ นาทะเบีย นบ้าน   บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)

ต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

บุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน

 

ใครที่สนใจสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลย