แม่ค้ า โว ย ถูกเรี ยกเงิ นคื น เร าช นะ คนละค รึ่ง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนต่อว่าเป็นจำนวนมาก หลังเต้ มงคลกิตติ์ ออกมาโพสต์ ถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตอนนี้โดนเรียกเงินคื น ทำเอาหลายคนไม่พอใ จ แต่คลังบอกว่า เป็นการเข้าร่วมที่ผิดเงื่อนไข มีแม่ค้าออนไลน์ โดนยึดเงิ นคืน กว่า 2,000 รายแล้ว

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ร ายหนึ่ง ออกมาเผยว่า มีพ่ อค้าแ ม่ค้าออนไลน์กว่า 2,000 ร้ าน ถูกคลั งเรียกเงิ นคืนทั้งต้นทุนและกำไร ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้ าน ให้จ่ ายภายใน 30 วัน

กรณีดังกล่ าวเกิ ดจากการสมั ครเป็นร้ านถุงเงิ น ข ายของในระบบ เร าช นะ หรือ คนละครึ่ง

ซึ่งร้ านเหล่ านี้ข ายของในรูปแบบออนไลน์ ก่อนจะถูกแ จ้งปิ ดเ นื่องจากถูกตร วจพบว่าทำผิ ดเงื่อ นไข เพร าะระบบให้ข ายเฉพาะแบบหน้าร้ านเท่านั้น

เจ้าของเรื่องร าวยืนยันว่าตอนไปถามธนา คารในตอนแรกบอกว่าสาม ารถให้ข ายออนไลน์ได้

แต่ตอนหลังเมื่อถูกจดหม ายเรียกเงิ นคืนจึงสอบถามธนา คาร ได้คำตอบว่าไม่ได้เป็นฝ่ ายดูแลแล้ว

ให้ไปติดต่อที่กระท รวงการค ลังเท่านั้น ซึ่งเธอนั้นได้ส่งหลักฐานโต้แย้งไปที่ค ลังแล้วแต่กลับไม่ผ่ าน

หลังเรื่องร าวนี้ถูกเผยแพ ร่ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหล ากหล าย โดยบ างส่วนเห็นใจที่ต้องโดนเรี ยกเงิ นคืนทั้งหมด

ทั้งที่ต้นทุนนั้นเป็นเงิ นของร้ านเองก็ยังถูกรวมไปด้วย ส่วนสินค้ านั้นก็ข ายให้ลู กค้ าไปแล้วคงไปทวงคืนไม่ได้

ซึ่งการจะขอเงิ นคืนทั้งหมดแบบนี้เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

ขณะที่บ างส่วนมองว่า เร าช นะ ไม่ได้เปิ ดให้ใช้งานกับร้ านค้ าออนไลน์อยู่แล้ว จึงต้องยอมรับก่อนว่าร้ านนั้นมีส่วนผิ ดพล าดเอง

ที่อ้างว่าธนาค ารให้สมั ครได้ก็ต้องไปทวงถามเป็นเคส ๆ ไป ส่วนเรื่องต้นทุนที่ถูกเรียกคืนไปด้วยนั้นก็ต้องหาทางชี้แ จงกับค ลังเพื่อลดจำนวนเงิ นที่จะต้องคืนต่อไป

เกี่ ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธาร านนท์ ส.ส.พรรคไทย​ศรีวิไลย์ โพ สต์ระบุว่า

 

ตอนนี้มีแ ม่ค้ าพ่ อค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมโคร งการเร าช น ะ โคร งการคนละครึ่ ง ฯลฯ และ ถูกกรมเศร ษฐกิจการค ลัง

เ รียกเ งินคืน จำนวนกว่า 2,000 ร าย เนื่ องจากผิ ดเงื่อ นไข โดยให้รวมเรื่อ งมาร้องเรียนกับตนได้ที่สภาในสัปด าห์นี้ เพื่อจะหาทางออกร่วมกัน

ซึ่งพบว่ามีผู้ออกมาคอมเมนต์ระบ ายความทุ กข์กับเรื่ องนี้จำนวนมาก บ างส่วนเป็นแค่นักศึกษาที่หาช่องทางข ายของ

หลังถูกเรียกเงิ นคืนทั้งหมดถึงกับเครี ยดจนเกือบจะคิดสั้น หล ายคนยืนยันว่า การจะขอเงิ นคืนทั้งหมดนั้นไม่เป็นธ รรม และตอนนี้ไม่มีเงิ นไปชดใช้อย่ า งแน่นอน