เคาะเงินช่วยเหลือลูกจ้าง 2 เด้งเช็กได้ที่นี่

28 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี กล่ าวภายหลังการประชุมร่วมกับทีมเศ รษฐกิจว่ารั ฐบ าลได้เตรี ยมงบประมาณราว 7,500 ล้ านบ าท เพื่อเยี ยวย าประชาช นในกลุ่มแ รงงาน 6 จังห วัด

ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร ด้วยการจ่ ายค่ าชดเชย 50% เป็นเวลา 1 เดือน

ได้รับผลกระท บจากประก าศคณะกร รมการบริหารเศร ษฐกิจในช่วงสถ านก ารณ์ cv 19 หรือ (ศบศ.) ฉบับล่ าสุด

ด้านน ายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศ รษฐกิจและสงัค มแห่งชาติ (สศช.) กล่ าวถึงมาต รการเยีย วย า

ธุรกิจก่อสร้ าง ร้ านอาหาร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ได้รับผลกระท บ โดยกระทร วงแร งงานจะช่วยเ หลือผู้ที่อยู่ในระบบ

ประกั นสังค มด้วยการจ่ ายค่ าชดเชยจากเห ตุสุดวิสัยให้กับลู กจ้ าง 50% ของฐานเงิ นเดือน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บ าท

 

และจะจ่ ายเงิ นเพิ่มเติมให้กับลูกจ้ างในระบบประกั นสังค ม อีก 2,000 บ าท ต่อร าย เนื่องจากอาจมีบ างธุรกิจไม่จ่ าย

เงิ นเดือนให้ลูกจ้ างในช่วง 1 เดือนนี้ หรือถูกลดเงิ นเดือน ทางรั ฐบ าลจะจ่ ายเงิ นเพิ่มเติมดังกล่ าวให้

สำหรับผู้ประกอบการนั้นรั ฐบ าลจะจ่ ายเงิ นช่วยเห ลือเพิ่มเติม 3,000 บ าท ต่อหัว ของลูกจ้ างที่อยู่ในบริษั ท สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 1 เดือน

นายดนุชา กล่ าวอีกว่า สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการหรือแ รงงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกั นสังค ม หากต้องการรับความช่วยเห ลือ

จะต้องขึ้นทะเบี ยนเข้าระบบประกั นสังค ม โดยนายจ้ างจะได้รับเงิ นช่วยเห ลือจากรั ฐบ าล 3,000 บ าท


ส่วนลูกจ้ างสัญชาติไทยจะได้รับเงิ นเยี ยวย า 2,000 บ าท

ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สาม ารถขึ้นทะเบีย นในระบบประกั นสังค มได้ เนื่องจากไม่มีลูกจ้ าง สาม ารถขึ้นทะเบีย นในแอพพลิเ คชั่นถุงเงิ น

ภายใต้โคร งการคนละค รึ่งเฟ ส 3 ภายใน 1 เดือนนี้ โดยขอความร่วมมือธนาค ารกรุงไทยในการตร วจสอบ ส่วนให ญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ในหมวดร้ านอาหาร-เครื่ องดื่ม ซึ่งจะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 3,000 บ าท เท่ากับว่าจะใช้งบประม าณ

จากประกั นสัง คม 3,500 ล้ านบ าท และจาก รัฐบ าลอีก 4,000 ล้ านบ าท