ผ่านแล้ว โอนเงินเยียวยา วันที่23 ก.ค คนละ5,000

วันนี้ทางทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโ ค ร งการเยียวยานายจ้ างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรก า รของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราก า ร และสมุทรสาคร)

กร อบวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบ าท ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ นายจ้างและผู้ประกันตน มาตร า 33 ใน 4 ประเภทกิจก า ร ได้แก่

 

กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจการกิ จก รรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโค ร งการมี ดังนี้

1.นายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลป ร ะกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้า งที่ขึ้นทะเบียนใ หม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ร าย

โดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตร า 3,000 บาทต่อลูกจ้ า งหนึ่งคน สูงสุดไ ม่เกิน 200 คนต่อแห่ง

 

2.ผู้ประกันตนม า ต ร า 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตร า 2,000 บ าทต่อคน

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ร าย ให้มีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าเพียงครั้งเดียวในอัตร า 2,000 บ าท

สำหรับวิธีก า รจ่ายเงินเยียวย านั้น กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพ ร้ อ มเพย์ (Prompt Pay)

เฉพาะก า รผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้า งแจ้ง

 

หรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระท ร ว งแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภ า ยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเ งินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นายอนุชากล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังมอบห ม า ยให้สำนักงานประกันสังคม เร่งลงทะเบียนนายจ้าง

และให้ก ร มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลู กจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใ หม่ในช่ ว งวันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564

 

เพื่อยืนยันว่ามีการประก อ บธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำน ว นที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริง

รวมทั้งเร่งป ร ะชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบี ยนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้ ว ย

ส่วนวงเงินเยียวยาเพิ่มเติม ตามมติ ครม. มาจากเงินกู้วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยใช้ฐ า นข้อมูลของประกันสังคม ในส่วนนี้ เจาะจงจ่ายช่วยเหลือเร่งด่วนแก่กลุ่มแ รงงา นไทยและผู้ประก อ บการ

ที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐบาลใน 9 กิจการ โดยลูกจ้างมาตรา 33 ที่ได้รับเงินจ า กประกันสังคม

 

เยียวยาเดิมได้รับ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐบาลจะเพิ่ม่ให้สบทบลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน (รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท)

9 กิจการที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร

กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชกาการ

สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

ม.39-40 กลุ่มฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ได้ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแ ล น ซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อ กดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ รัฐบาลจะเยียวย า 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ป ร ะกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูลนำเข้า ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไป เช็คสิทธิ์ที่นี่ www.sso.go.th (สำหรับผู้ประกันตน ม.33)

เป็นยังไงกันบ้างกับเนื้อหาสาระที่ทางเพจเรานำหามาให้ ถ้าชอบ กดไลน์ กดแชร์ เพจเราชนะ.com เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพจด้วยน่ะจ่ะ