สินเชื่อสุขใจ ยืม200,000 3 นาทีรับเงิน ไม่ต้องค้ำ

สวัสดีวันนี้เรามี โครงการสินเชื่อที่ส น อ งตามนโยบายของรัฐ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากธนาคารอ อ มสิน ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีเงินทุนหมุนเวียนในการประก อ บอาชีพหรือธุรกิจของตัวเอง และมีค่าใช้จ่าย เพียงพอสำหรับก า รดำรงชีพ.
ซึ่งวงเงินการกู้ ก็สามารถกู้ได้ตามความจำเป็นและความสาม า รถในการชำระหนี้ ซึ่งกู้ได้มากสูงสุดถึง 200,000 บาท

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีกิจก า รเป็นของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการใช้เงินไปประคองหนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้

นอกจากนี้ฝ่ายสินเชื่อทางธนาคารยังเปิดโอกาสพิจารณาให้ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆแต่มีค ว า มตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย กู้ได้อีกด้วย
ถือเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนทุกสาขาอาชีพเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้

 

รายละเอียดและคุณสมบัติข อ งการสมัคร ดังนี้

-เป็นคนมีสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการที่แน่น อ นที่สามารถติดต่อได้

-ผู้กู้จะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสาขาที่ขอกู้ยืมด้วย

-ผู้กู้จะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน

 

หลักประกันเงินกู้ กรณีที่ท่ า นใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน-มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้

-ไม่เป็นพนักงานของธนา ค ารออมสิน

-เป็นผู้ที่มีอาชีพแน่นอนและรายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท

 

นอกจากบุคคลแล้วท่านยังสามารถใช้หลักทรัพย์อื่นๆค้ำประกันเงินกู้ของท่ า นได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า ที่นา

หรือหากท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าส า ม า รถยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์การเช่าแผงค้า หรือยานพาหนะ ใช้ในการประกอบอาชีพได้

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ทางธนาคารเรานำมาเสนอ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115
เป็นยังไงบ้างกับข้อมูลที่ทางเพจเรานำมาเสนอ ถ้าชอบ ฝากกดไลน์ กดแชร์ด้วยน่ะจ่ะ