แดนมังกร ส่งยานบุกนอกโลก สำรวจดาวอังคารครั้งแรกในประวัติศาตร์

แดนมังกรส่งยานบุกนอกโลก สำรวจดาวอังคารเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในอนาคต.

หรือว่าอนาคตมนุษย์่นั้นต้องไปอยู่นอกโลกจริงๆๆ ?จีนเผยความมุ่งมั่นตั้งใจในโครงการอวกาศ เพื่อส่งยานอวกาศเทียนเวิ่น-1 ไปลงจอดที่ดาวอังคาร และยานสำรวจจู้หรงนั้นสามารถลงไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารได้อย่างปลอดภัย เมื่อ 22 พ.ค. 64 จนจีนกลายเป็นชาติที่ 2 ของโลกต่อจากสหรัฐอเมริกา ที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งยานอวกาศและยานสำรวจไปยังดาวเคราะห์แดงดวงนี้⁣ได้สำเร็จ

องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติของจีนไ ด้เผยแพร่ภา พชุดใหม่ จากยานสำรวจจู้หรง ในงานพิธีหนึ่งในกรุงปักกิ่งเมื่อ 11 มิ.ย.64 ซึ่งนับเป็นกา รบอ กถึงความสำเ ร็จครั้งใหม่โด ยสมบู รณ์ข องภารกิจส่งยานอ ว กา ศสำรวจดาวอังคารครั้งแรกของจีน⁣
ภาพชุดนี้ประกอ บด้ว ยภาพมุมกว้า งของพื้นที่ลงจอด ภูมิประเทศขอ งดาวอังคาร และภาพเซลฟี่ของยานจู้หรง พร้อมแพลตฟอร์มหรือแท่นลงจอดที่สร้างความป ระทับใจอย่ างที่สุดให้แก่ชาวจีนทั่วโล กคือ มีภาพที่แส ดงให้เห็นธ งชา ติจีนกางออกจากแพลตฟอร์มลงจอดบนดาวอังคาร⁣ได้สำเร็จลุลวงเป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน จีนได้เผยถึงความมุ่งมั่นในโครงการอวกาศ ส่งยานไปสำรวจดาวอังคาร ซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีความหลงใหลอย่ างจริงจังในกา รค้นหาความจริงของดาวเคราะห์แดงดวงนี้ว่า เพื่ออ นา ค ตแล ะเป็นก ารหาทางรอดระยะยาวให้แก่มนุษยชาติ ในขณะที่ ตอนนี้ โลกกำลังเผชิ ญกั บภัยพิบัติสิ่งแ วดล้อมอย่างรุนแรง⁣

ขอขอบคุณ ข่าวเซ็นเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *