อนุโมทนาบุญ

เรียกได้ใครที่ทำบุญเยอะ ก็จะส่งผลคืนไปให้เยอะ สำหรับสาวคนนี้ ที่ เป็นผู้มีจิตใจดี

ถวายที่ดิน 21 ไร่ ให้วัดได้ใช้ทำประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธร ร ม

โดย หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังได้เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อถวายที่ดินให้แ ก่วัดแห่งหนึ่ง

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศ าสนาต่อไป

 

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ได้ระบุเรื่องราวเอาไว้ว่า

ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านำโดยคุณสาธิต รักการพาณิชย์ ขอนอบน้อมถวายที่ดินจำนวน 21 ไร่ 17 ต ารางวา

เขตตำบลวังทรายคำ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปางแด่องค์หลวงต าม้า วิริยธโร แห่งวัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

เพื่อเป็นพุทธบูช า ธรรมะบูช า สังฆบูช า เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศ าสนาให้เจริญรุ่งเรือง

เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สถานที่สวดมนต์ภาวนา ของผู้คนที่มีจิตศ รั ทธ าในพระพุทธศ าสนาสืบต่อไป

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

หลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โ บ สถ์ วิห าร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุ กๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งป วงที่จะเกิดขึ้น

 

 

 

ในศ าสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุ กอย่ างล้วนปลูกสร้าง

หรือบั งเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเ ห ตุปัจจัย

 

 

แห่งการสร้างสาธุช น และเป็นเ ห ตุให้บั งเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น

หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันช าติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ขออนุโมทนา สาธุด้วยนะครับ

 

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว tnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *