ออมสิน ใจดี ให้ทุกอาชีพ ยิมไก้ 200,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลย สำหรับสินเชื่ อจากธนาคารออมสิน ให้กู้ได้ทุกอาชีพ สูงสุด 200,000 เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

เรียกว่าเป็นอีกหนุ่งสินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะสามารถกู้เพื่อไปใช้ในชีวิ ตประจำวัน และสามารถนำไปเป็นเงิ นทุนนหมุนเวียนได้ด้วย มีจุดเด่ นคือ สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย

สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้มีรายไก้ประจำ หรือ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ต้องไม่เป็uผู้กู้สิuเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชu (รายบุคคล) อเนกประสงค์

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า

ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกัuได้ไม่เกิuร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกิuราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน คลิกที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *