4วันเ กิดนี้ ดว งจะพ้นเคร าะห์ จะมีโ ชคใหญ่

เกิดวันพุธ

 

เป็นคนที่ มีสติปั ญญา หลักแหลมเฉลียวฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใด ด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนั้นไปเลย เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ เสมอตลอ ดคุณเป็นคนที่แก้ปั ญหาเก่งมาก

ไม่ว่าปั ญหาจะเล็ก หรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมดคุณเป็นคนเก่งมาก จ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้
นอ กจากคุณทำตัวของคุณเองคุณเป็นคนเพื่อนเยอะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก

เพร าะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี เป็นกันเองในเ รื่ อ งหน้าที่การงาน คนเกิ ดวันพุธมีโอ กาสที่

จะเจริญก้าวหน้า ในสายงาน เพร าะความสามารถของตัวเองล้วน ไม่ได้มีใครคอ ยสนับสนุน

 

 

วันเสาร์

รักอิสระเป็นคนง่าย อะไรก็ได้ ไม่จุกจิกเ รื่ อ งมาก สำหรับในเ รื่ อ งการงานคุณ

อ ย ากจะทำงานแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมาก เพร าะหากยิ่งบังคับคนเกิ ดวันเสาร์

ยิ่งไม่ทำงาน เพร าะเมื่อไหร่ ที่อ ย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเองคุณเป็นคนนิ สั ยดี แต่ไม่ค่อ ยไว้ใจใคร

และไม่เปิดใจให้ใครง่าย แต่หากได้รับความจริงใจ

จากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกันคุณเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อ ยมั่นใจในตัวเอง เวลาจะทำอะไรสักอย่ าง

 

 

วันพฤหัสบดี

 

คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง และเข้าใจย ากมากที่สุดในบร รดาเจ็ดวันเกิ ด คุณมักจะมีมุมลึ ก ลั บ

ที่คนรอบข้างไม่รู้คุณเป็นคนเพื่อนเยอะ แต่กลับขี้เหงา ทั้ง ที่มีคนอ ยู่รอบกาย แต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้

แถมเป็นคนคิดมาก อีกต่างหากตัวตนจริง กับสิ่งที่แสดงออ กนี้ คนละเ รื่ อ งภายนอ ก

ดูเป็นคนเข้มแข็ ง ไม่คิดอะไรแต่ความจริงในใจ อ่อนไหวมากคุณเป็นคนที่

มีความสามารถสูง มักทำเ รื่ อ งย ากได้ แต่ทำเ รื่ อ งง่าย ไม่ค่อ ยเป็น

 

วันอังค าร

 

เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิ ดวันจันทร์แล้ว จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน

เพร าะคนเกิ ดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้าต าแต่คนวันอังค ารหน้าต าธร รมดา พอไปวัดไปวาได้

แต่ค ารมนี้ชนะข า ดลอ ย เข้าตำร าที่ว่า ค ารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองความจริงคนเกิ ดวันอังค าร

เป็นคนที่พูดจาสุภาพ แต่ด่ าคนได้เ จ็ บมาก ยิ่งกว่าแ ทงข้างหลังทะ ลุ ถึงต่อมหมวกไ ตคนเกิ ดวันอังค าร

เป็นคนที่ขยันทำงานมาก ไม่ย่อท้อต่ออุปสร รค จะสู้ยิบต าจนกว่า จะประสบความสำเร็จ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *