นายกเสนอแล้ว เพิ่มโรงจำนำ

เป็นเรื่องราวที่ประชาชาชนหลายๆคนไม่เห็นด้วยแน่ๆ สำหรับนโยบาย

ของท่าน ที่จะให้ทำตาม ที่เสนอมาครั้งนี้

โดย พล.อ.ประยุทธ์” สั่ง เข้มห นี้นอกระบบ เร่ งแ ก้ปั ญห าห นี้สิ น

กลุ่มต่ างๆ ตั้งเป้า 6 เดือน ลดภาระด อกเ บี้ยของประชาชน

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผ ยว่าได้เสนอ

แนวทางแ ก้ไขห นี้สิ นประชาชนในที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.)

 

 

หลังพบว่าประชาชนมีห นี้สิ นจำนวนมาก บ างร ายก็มีอายุน้อยและมี

ผลต่อการดำเนินชี วิ ต จึงได้สั่งให้เข้มงวดกับหนี้นอกระบบให้ม ากขึ้น

และครอบคลุมการแ ก้ไขปั ญห าภาพรวม หนี้สินกลุ่ม ต่ าง ๆ โดยเฉพ าะ

หนี้ กยศ. 3.6 ล้านคน ผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน ห นี้ครูข้ าร าชก าร 2.8 ล้ านบัญชี

 

ห นี้เช่ าซื้อรถยนต์ เช่ าซื้ อจักรย านยนต์ 27.7 ล้านบัญชี ห นี้สิ นบัตรเครดิต

และสิ นเชื่ อบุคคล 49.9 ล้านบัญชี ห นี้สิ นอื่น ๆ 51.2 ล้านบัญชี

โดยม าตรก ารระยะสั้น จะต้องทำให้เกิ ดขึ้ นได้ภายใน 6 เดือน คือก ารลด

ภาระด อกเบี้ ยของประชา ชน ทั้งในส่วนสินเชื่ อร ายย่ อย สิ นเชื่ อฟิโกและนาโน

สำหรับประชาชน ปรับลดดอ กเบี้ ยเงิ นกู้ของครู และข้ าร าชก าร รวมถึงสหกรณ์

ปรับรูปแบบการชำระหนี้ คุ้มครองความเป็นธร รมให้ประชาชนผู้เช่ าซื้อรถยนต์

และรถจักรย านยนต์ และขอให้ธนาค ารแห่งประเทศไทยทบทวนอัตร าเพดาน

ดอกเบี้ย และการกำกับดูแลบัตรเครดิต สิ นเชื่ อส่วนบุคคล รวมถึงการ

ไกล่เกลี่ยแ ก้ปั ญห าหนี้สิ นเ พื่อล ดการดำเนินคดีบุคคล

เช่นห นี้ กยศ. และหนี้สหกรณ์เป็นต้น

พล.อ.ประยุทธ์ ยังระบุว่าต้องให้มีการเพิ่ มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนให้

ผู้ประกอบการร ายย่อย SMEs จัดให้มีซอ ฟต์โลนสำหรับ SMEs ที่เป็น NPL

ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การเพิ่มจำนวนโ ร งรับจำนำและจัดทำโรงรับจำนอง

เพื่อดูแลผู้มีร ายได้น้ อยและมีที่ดิ นให้สามารถเข้าถึงเงิ นทุนเหล่านี้

ส่วนระยะย าวจะต้องมีมาตรการล ดภาระค่ าใช้จ่ าย ที่อยู่อาศัย

ค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชน จัดตั้งหน่วยงานมากำกับดูแลสิ นเ ชื่ อ

เช่ าซื้ อรถยนต์ สินเ ชื่ อ ร ายย่ อยเป็นการเฉพ าะ การจัดตั้งศู นย์ไกล่

เกลี่ ยข้อพิพ าททางธุรกิจและการเ งิ น อำนวยความส ะด วกให้

การฟื้ นฟูห นี้บุ คคลที่มีเจ้าหนี้หล ายร ายเป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *