รีบรับสิ ทธิก่อนห มดสิ ทธิ คนละค รึ่งเฟ ส3

ยังมีสิทธิ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่การลงทะเบียนยังไม่จบ

ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บ และแอพ เป๋าได้ สำหรับคนที่อยากได้สิทธิคนละ 3000 บาท

www.คนละครึ่งเฟส3 วันนี้ 16 มิ.ย. กระทรวงการคลัง ยังเปิ ดให้

ลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส3 บน www.คนละครึ่ง.com เนื่องจากสิทธิคงเหลือเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเหลืออีกประมาณ 5 ล้านสิทธิ

เปิ ดให้ลงทะเบี ยนจนกว่าครบสิทธิ

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

 

 

กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าของการลงทะเบี ยนรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

ระยะที่ 3 ของประชาช น ที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ซึ่งข้อมูลการลงทะเบี ยน ณ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2564

มีประชาช นลงทะเบี ยนแล้วจำนวน 23.11 ล้านคน

การเ ปิดลงทะเบี ยนจะมีต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยน

โดยผู้ลงทะเบี ยนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบี ยน มีบัตรประจำตัวประชาช น

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หรือไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

 

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 จะต้องลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ซึ่งสามารถลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรั ฐสามารถลงทะเบี ยนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบี ยนสำเร็จรอรับ SMSโฆษกกระทร วงการคลังได้ย้ำว่า ผู้ที่ได้รับสิ ทธิโครงการคนละค รึ่ง

ระยะที่ 3 จะได้รับ SMS ระบุข้อความ “ลงทะเบี ยนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64” จากนั้นขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช น (Dipchip)

กับธนาค ารกรุงไทย จำกัด มหาช น (ธนาค ารกรุงไทยฯ) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ได้แก่

1.นำบัตรประจำตัวประชาช นไปยืนยันตัวตนที่สาขา หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาค ารกรุงไทยฯ

2. ยืนยันตัวตนผ่านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตังเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64”

แต่หากที่ผ่านมาได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นไว้แล้ว

ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีกทั้งนี้ เมื่อได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจึง

จะสามารถใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น ” ที่เข้าร่วมโครงการได้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *