4 รา ศี หลังจากนี้ ชีวิ ตดี มีโ ชคใหญ่

การดูด วงเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมาก เรียก ว่า เป็นงานอดิเรกของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ เพราะหากอ่านคำทำนา ยแล้วดี ก็มีกำลัง ใจ ไปอีก แต่หากไม่ดี หลายคนก็จะร ะวังตัวมากขึ้นนั่นเอง วันนี้เรามีคำทำนา ย 4 รา ศี หลังจากนี้ ชีวิ ตดี มีโ ชคใหญ่ มาฝากกัน

พฤษภ

คุณโชค ดีสุดๆเนื่องจากด ว งดาวร้ า ยได้ออกจากຣาศีพฤษกหมด แ ล้วแถมยังมีด ว งดาวที่ดีเข้ามาอีก

เ ห มื อ นโชค2ชั้นยิ่งครึ่งปีหลังจะมาแรงอ ย่ างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวโดยเฉພาะเ รื่ อ งด ว งดาว ข องค ว ามรัก

มีฤกษ์ดีได้แต่งง า นส่วนพวกที่ยังไร้คู่ก็เตรียมสละโสดได้เลย และเ รื่ อ งก า ร ง า นเ รื่ อ งเงินหากได้

เริ่มต้นทำง า นใหม่ค ว รใช้เวลาสักนิด แล้วจะบูมสุด ๆ ไปเลย

กุมภ์

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแถม ด วงดาวเ รื่ อ งค ว ามก้าวหน้าแ ละเ รื่ อ งชื่อ

เสียงเข้ามาแทนทำให้ชาวร าศีจะมีก า รประสบ ค ว ามสำเร็จแบก้าวกระโดดเ กิ นหน้าเ กิ นต าจนค น

อื่นอิ จฉ าเพราะชาวร าศีนี้จะมีอิทธิพลด้านก า รเงินเพิ่มม า กขึ้น

พิจิก

ชี วิ ตเ ป ลี่ ย นพลิกพลันจากหลังมือเ ป็ นหน้ามือเลยทีเดียวหลังจากเจอดาวเส า ร์จัดเ ต็ มมา2ปี

ดาวเส า ร์ได้ออกไป แ ล้วแถมดาวพฤหัสยังย้ายเข้ามาอีกก า รง า นและก า รเงินจะดีสุด

อู้ฟู่ม า กและด ว งดาวค ว ามรักก็ลงเอ่ยกันดีอีกต่างหาก

กันย์

ช่วงนี้คุณเด่นใ นเ รื่ อ งโชคลาภ อาจจะได้ใ นสิ่งที่ไม่คลาดหวังโ อกา สใหม่เข้าใ นชี วิ ต

หรือบ า งอ ย่ างอาจจะได้เ กิ นค า ดรวมถึงเ รื่ อ งค ว ามรักจะเจอเหตุก า ร์เซอร์ไพรส์ แบบไม่ทันตั้งตัว

เ รื่ อ งสุ ขภา พค ว ร ร ะวั งค นรอบข้างญาติส นิทมิตรสหายเนื่องจากด ว งดาวร้ า ย

จะไปลงที่ค นข้างกายม า กกว่าและค ว รร ะวั งเ รื่ อ งคำพูดก่อนจะรับปากสิ่งใดไปเพราะอาจจะทำให้ชี วิ ตคุณเ ป ลี่ ย นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *